ElukvaliteetElukvaliteedi mõistet kasutatakse üldistusena, mille all mõeldakse nii indiviidi, selle lähimat sotsiaalvõrgustikku või riigi heaolu. WHO 1993 määratluses on elukvaliteet inimese subjektiivne hinnang oma elule, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega.

Elukvaliteet jaotub ühiskonna elukvaliteediks (ühiskondlikud ressursid ja barjäärid) ja individuaalseks elukvaliteediks (materiaalne ja mittemateriaalne). Individuaalse elukvaliteedi objektiivsed näitajad on inimese sissetulek ja töösuhted, tema tervis ja vaba aeg, lähedussuhted ja turvalisus, kaasatus kogukonnaellu ja sotsiaalne staatus. Neid on võimalik mõõta ning ka hinnata. Samas kuuluvad elukvaliteedi juurde aga ka lisaks objektiivsetele näitajatele inimese enda subjektiivsed hinnangud ja hoiak, millele saab hinnangu anda inimene ise.

Elukvaliteedi üheks oluliseks indikaatoriks on inimeste endi poolt hinnatud tervislik seisund ja füüsiline heaolu. Tervist loetakse nii elukvaliteedi aluseks kui eelduseks (Veenhoven, 2000). Tervis on inimese väärtuslikemaid varasid. Uurimused on järjekindlalt näidanud, et tervislik seisund ja töökoht on peamised inimese elukvaliteedi mõjutajad. Tervislikul seisundil on määrav tähtsus, kuna hea tervis võimaldab tööealisel inimesel aktiivselt osaleda tööturul ning elukestvas õppes, samuti sõlmida ja säilitada inimsuhteid.

Enamikes OECD riikides on inimeste eluiga pikk, kuid palju esineb kroonilisi ja pikaajalisi haigusi, mis takistavad elamast täisväärtuslikku elu (Kõrreveski, 2011) ning, mis mõjutab tugevalt inimeste heaolu. Heaolu sisaldab nii tervisekogemuse kui hetke heaolutunde ja määrab inimese elamused oma tervisliku seisundi suhtes. Seejuures on oluline, kuidas inimene väärtustab oma isiksust ja kui väärtuslikuks hindab oma elu. Enamus heaolu uurijaid kogu maailmas vaatlevad heaolu kui funktsiooni sotsiaalses struktuuris ja juurdepääsu ühiskondlikele ressurssidele (Lausvee, 2014).

Tarbatu Tervisepark OÜ on üheks nendest ressurssidest, et tagada inimestele kiire ja kvaliteetne juurdepääs esmatasandi tervishoiuteenustele ja seeläbi tõsta nende elukvaliteeti.

Loe firmast lähemalt siit