Õppekava
nimetus

RAHVUSVAHELISE FUNKTSIONEERIMISVÕIME KLASSIFIKATSIOONI
KASUTAMINE REHABILITATSIOONITEENUSE PLANEERIMISEL.

REHABILITATSIOONIMEESKONDADELE

Õppekavarühm Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm
Eesmärk: 1) anda rehabilitatsioonimeeskonnale lisateadmisi ja praktilist oskust RFK kasutamiseks tegevuskavade koostamisel;
2) meeskonnatöö juurutamine tegevuskava koostamisprotsessi planeerimisel
Õpingute
alustamise
tingimused
1) varasem töökogemus või on alustanud tööd sotsiaalse ja/või tööalase
rehabilitatsioonimeeskonnas ja
2) omab kõrgharidust ühel sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 1 või
2 nimetatud erialal või on läbinud koolituse § 68 lõikes 4 mainitud
valdkonnas.
Õppe kogumaht,
sealhulgas
auditoorse,
praktilise ja
iseseisva töö
osakaal
Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
1) auditoorset õpet (üks koolituspäev 8 h ja veebisõpe 5 h, kokku 13 h);
2) iseseisvat praktilist tööd (etteantud kliendijuhtumile tegevuskava
koostamine koos minimeeskonnaga 13 h).
Praktilise iseseisva töö nõudeid selgitatakse koolituse I päeval.
Õpiväljundid Õppekava läbinud õppija:

1) mõistab inimese biopsühhosotsiaalset käsitlust ja saab aru RFK
ülesehitusest;
2) oskab leida kliendi taustainfost seostamiskohad ja valib asjakohased
RFK kategooriad ja määrajad;
3) oskab sõnastada mõõdetavad eesmärgid konkreetsele kliendile;
4) osaleb aktiivselt meeskonnatöös tegevuskava koostamise protsessis;
5) dokumenteerib tegevuskava, mis põhineb RFK ja TRT põhimõtetel.

Õppeprotsessi
kirjeldus
Õppemeetoditena on kasutusel loeng, individuaal-, paaris- ja grupitööd,
praktilised ülesanded ja kliendijuhtumi simulatsioon, kogemuste vahetus
ja praktiline iseseisev töö grupis/minimeeskonnas.
Õppekeskkonna
kirjeldus
Vastavalt rehabilitatsioonimeeskonna tegevuskoha võimalustele, kuid
ruumis olev mööbel peaks olema liigutatav, ruumis on dataprojektor ja
ekraan (või selle puudumisel igal koolitusest osavõtjal enda arvuti),
pabertahvel ja markerid.
Ruumis on loomulik valgustus ja väga hea ventilatsioon. Joogivesi
(kannudes) on kättesaadav kogu koolituspäeva jooksul. Kohvipausid ja
lõuna kokkuleppel.
Teine osa õppetööst (5 h) toimub veebikeskkonnas.
Õppevahendid Loenguslaidid ja koolitusmaterjalid tehakse elektroonselt
kättesaadavaks vahetult enne koolituse algust, paberkandjal
loengumaterjale (v.a auditoorses töös kasutatavad töölehed ) osalejatele
ei jagata, soovituslik igal koolitusest osavõtjal kaasa võtta oma arvuti.
Õppematerjalide
loend
1) Koolituse loengumaterjalid, koostanud Kadri Pill 2023
2) RFK. Klassifikatsioon eesti keeles (2017).
3) „Tööalase rehabilitatsiooni protsess ja RFK kasutamine“
Juhendmaterjal tööalase rehabilitatsiooni spetsialistidele, Eesti
Töötukassa 20234) RFK lühihindamisvormid (ingl keeles): ICF-based Documentation
Tool https://www.icf-core-sets.org/
5) RFK-d tutvustav artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö 3/2020 (K.Hanga,
2020) Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon |
Tervise Arengu Instituut (tai.ee)
Lõpetamise
tingimused
1) Nõutav on 75 % ulatuses auditoorse õppe läbimine;
2) Etteantud kliendijuhtumile tegevuskava koostamine RFK ja TRT
põhimõtetel koostöös minimeeskonnaga ja selle õigeaegne esitamine
tähtajaks.
Väljastatavad
dokumendid
Tunnistus, mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud).
Koolituse
läbiviimiseks
vajaliku
kvalifikatsiooni,
õpi- või
töökogemuse
kirjeldus
koolitajal
Koolitaja Kadri Pill (MSc):
1) omab kõrgharidust ühel sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes
1 või 2 nimetatud erialal;
2) on läbinud õppekava: „Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime
klassifikatsiooni ja selle kasutamine
rehabilitatsioonivaldkonnas“, koolitajate koolitaja
kvalifikatsioon (mahus 104 ak/h);
3) on alates 2008. aastast täiskasvanute koolitaja (alates 2008. a)
ning alates 2021 on spetsialiseerunud RFK koolitamisele RFK
rehabilitatsiooni valdkonnas üle Eesti;
4) omab pikaaegset (alates 2005. a) töökogemust
rehabilitatsioonimeeskonnas ja meeskonnatöö koordineerimisel.