1. Üldsätted

1.1. Tarbatu Tervisepark OÜ (12934363) (edaspidi pidaja) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
1.8 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.9 Koolituste alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
– õppekava nimetus;
– üldine eesmärk;
–  õpiväljundid;
–  õppekava koostamise alus;
– sihtgrupp;
– õppekeel;
–  õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
–  õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
–  õppe sisu lühikirjeldus;
–  õppemeetod;
–  õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
– nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
– koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10 Tarbatu Tervisepark  jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.11 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

  1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.tervisepark.ee) konkreetse koolituse registreerimislingi kaudu, e-posti teel (info@tervisepark.ee) või telefoni teel (53 420 760). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@tervisepark.ee) või telefoni teel (53 420 760).
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

  1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja  oma allkirjaga koolituse  registreerimislehel.

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse Tarbatu Tervisepark  koolitustele  isikliku või lapsevanema/hooldaja sooviavalduse või kliendiks oleva asutuse koolitustellimuse alusel.

5.2 Õppija arvatakse koolituskursuselt välja sooviavalduse alusel, talle esitatud arve maksmata jätmisel või muu lepingutingimuse rikkumisel. Igat juhtumit lahendatakse juhtumipõhiselt..
5.3 Õppijale väljastatakse  Tarbatu Tervisepargi  koolituse tunnistus, kui  koolitusel on osaletud 75% ulatuses.

5.4 Koolitusel osaleja saab kirjalikult või suuliselt tagasisidet õppeprotsessi kohta.
5.5 Koolitusest osavõtjad täidavad koolituse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

  1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja hiljemalt koolituse väljakuulutamise päevaks.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
6.3 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või koolituskeskuse poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on koolituskeskusel õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
6.4 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.5 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

  1. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@taiendkoolitus.com).
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5 Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.
7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

  1. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse pooleli jätmisel koolituse tasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

  1. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.3 lahkuda omal soovil enne koolitusperioodi lõppu, kuid sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.4 saada kursuse lõpus selle läbimist tõendava tunnistuse.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli pidaja korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.3 tasuma koolituse eest arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

  1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

  1. Vaidluste lahendamise kord

11.1 Tarbatu Tervisepargi ja täiendõppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.