1. Üldsätted

1.1  Tarbatu Tervisepark OÜ (edaspidi kooli pidaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kooli pidaja korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal lektoril juhinduda inimese individuaalsusest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad Terviseameti nõuetele.

2.2 Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse sisust, iseloomust ja eesmärkidest, kuid lähtutakse sellest, et oleks tagatud  individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi ajal.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse andmed, mis on loeteltud õppekorralduse punktis 1.9.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse  sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremini õpiväljundeid.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õppijate poolt, analüüsitakse koolitustulemused ja tagasisideküsimustikud läbi. Vajadusel tehakse parendusettepanekud lektorile.

  1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Pärast igat koolitust palutakse osalejatel täita vastavad tagasisideküsimustikud. Tagasisidet antakse  üldjuhul  kirjalikult paberkandjal kuid erandjuhtudel ka elektroonsel kujul.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.