Tarbatu Tervisepark – uued teenused ja meetodid Covid-19 pandeemia ajal ja pärast seda

Tarbatu Tervisepark on asutatud 2015. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kliendikeskset ja teaduspõhist teenust, et parandada või säilitada inimeste vaimset ja füüsilist võimekust, et seeläbi parandada nende elukvaliteeti. Tarbatu Tervisepark on loodud inimese jaoks, mitte inimese pärast!

Tarbatu Tervisepark pakub oma teenuseid mitmes erinevas linnas: Tallinnas, Tartu ja Valgas. Ettevõttel on täna ka laienemise mõtted, kuid seda saab lugeda järgmistes artiklites.

Koostöö

Ka koostööpartnerite ring on jõudsalt laienenud. Näiteks sisenes ettevõte 2022. aastal ISTE projekti, mille eesmärgiks on piloteerida isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Selles raames kasutatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus teenuste korraldaja rollis on nii kohalik omavalitsus kui ka erinevad teenuse osutajad. Pilootprojektis teeb Tarbatu Tervisepark koostööd nii Tartu linnaga kui ka Valga vallaga. Täpsemalt saab ISTEst lugeda siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-iste-rakendamine

Suurem koostöö ootab ees Confido Meditsiinikeskusega 2022 aasta viimases kvartalis, kuid ka selle kohta saame anda täpsema info ja ülevaate järgmiste artiklitega. Jätkuvalt teeme koostööd Eesti Töötukassaga, Sotsiaalkindlustusametiga. perearstidega ja teiste rehabilitatsiooniasutustega üle Eesti.

Teenused Tarbatu Tervisepargis

Tarbatu Tervisepargi meeskonnas on hetkel üle 30 spetsialisti, kes pakuvad tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni, ISTE-s pakutavaid teenuseid ja mitmesuguseid üksikteenuseid.

Alates märtsist 2020 pakume oma klientidele kaugnõustamist – see on tavaline nõustamine, aga seda viiakse läbi kas videokõne või telefoni vahendusel. Olulised märksõnad siinjuures on, et kliendil oleks olemas nii tehniline võimalus kui ka piisav vaimne (kognitiivne) ja füüsiline valmisolek/võimekus sellisel viisil teenusel osalemiseks. Kaugnõustamise eelisteks on:

  • see lisab ajalisi võimalusi teenuse osutamiseks spetsialistile kui ka teenusel osalemiseks kliendile;
  • kliendi haigestumise või teenuse unustamise korral on teenuse läbiviimine siiski võimalik;
  • kaugnõsutamine võib toimuda igal pool (kliendi kodus, töö juures, looduses jne).

Lisaks sellele oleme valmis silmast-silma teenuseid läbi viima samuti väljaspool meie keskust: kliendi kodus, looduses, kliendi töökohal, avalikus kohas (kui klient seda soovib ja konkreetse teenuse eesmärk toetab seda).

Uued teenused läbi Töötukassa

Covid-19 pandeemia tõttu on Eesti Töötukassa poolt ellu kutsutud uued teenused nagu näiteks kogemusnõustamise üksikteenus, psühholoogi üksikteenus ja võlanõustamine, mida samuti pakub ja teostab Tarbatu Tervisepark. Täpsemalt antud teenuste kohta saab lugeda siit: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine ja siit https://www.tootukassa.ee/et/teenused/vahenenud-toovoimega-inimestele/kogemusnoustamine

Pandeemia muutis meeskonnatööd

Mis muutus pandeemia ajal ja vahetult pärast seda?

  • Seoses teenuste kättesaadavuse vähenemisega:
  • pikenesid klientide rehabiliatsiooniteenuseperioodid, mis mõjutas nominaalset eesmärkide saavutamist tuntavalt.
  • mingil osal klientidest eesmärgid jäidki saavutamata, sest teenus katkes erinevatel põhjustel.
  • algsed probleemvaldkonnad asendusid uutega
  • Ettevõte pidi suurendama teatud spetsialistide arvukust meeskonnas, sest klientide probleemide fookus muutus ja on muutunud. Kui tavapäraselt pöördusid inimesed meie poole füüsilise funktsioneerimise languse või kõrvalekalletega, siis nüüd pöördutakse rohkem vaimse, sotsiaalse või kognitiivse funktsioneerimise languse või kõrvalekallete tõttu. Selleks on lisandunud ja jätkuvalt lisanduvad mitmed psühholoogid, kogemusnõustajad, tegevusterapeudid, loovterapeudid ja tegevusjuhendajad.
  • Oleme oma ettevõttes alati juhindunud mõttest, et klient ja tema probleemvaldkonnad on terviklik, mida mõjutavad erinevad tegurid. Fookuses on olnud alati eelkõige klient. Täna on fookus pisut muutnud või õigemini fookus on suurenenud, me ei tegele mitte ainult kliendiga, vaid ka tema lähivõrgustikuga. Jah, see ei ole meile uus teadmine, oleme seda ka minevikus teinud, kuid täna on sellel teine tähendus ja lähenemine/tegelemine on sügavam, detailsem ja eesmärgipärasem. Oma teenuseid planeerime biopsühhosotsiaalset mudelit silmas pidades täna rohkem kui kunagi varem.

Allikas: RFK selle kasutamine taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonnas koolitusmaterjalid 2022

 

  • Meie meeskonnatöö kvaliteet on liikunud järgmisele tasemele. Seoses kaugnõustamise tulekuga, tulid ka veebipõhised meeskonnakohtumised. See ei ole meie koostööd mitte kuidagi pärssinud, vastupidi, me teeme koostööd rohkem ja efektiivsemalt kui kunagi varem Tarbatu Tervisepark ajaloos. Paraku nii on, et väiksemate rehabilitatsiooniasutuste meeskonnad on killustunud, sest töö käib osakoormusega ja klienitde vajadustest lähtuvalt. Pole ebatavaline olukord, kus spetsialistid tulevad ja lähevad ning üksteist päeva jooksul ei nähtagi. Seega, veebipõhised kohtumised on olnud meie meeskonna ühtsemaks liitmisel olnud võtmetähtsusega – me tunneme üksteis ja saama toetada üksteist seal kus vaja, mistõttu meie teenuse sisu, selle fookus, eesmärgipärasus ja kvaliteet on muutunud üha paremaks.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et uus reaalsus tõi meile uued teenused ja meetodid, mis omakorda on muutnud meie mõtlemist nii teenuse osutamisest kui ka meeskonnatööst. See on olnud väljakutseidpakkuv periood, kuid andis meile uue perspektiivi, kuidas olla professionaalsem ja kliendikesksem kui eales varem.

 

Kadri Pill

Tarbatu Tervisepark OÜ

tegevjuht ja teenuste koordinaator