radmin

Tartu linna ja maakonna inimestele on nüüd avatud uus taastusravi teenuseid pakkuv ettevõte, mille missiooniks on kliendikeskse lähenemise ja teaduspõhiste teraapiameetodite abil parandada ja säilitada inimeste tervist ja seeläbi tõsta inimeste elukvaliteeti. Tervisepark pakub inimestele kvaliteetset terviklahendust terviseprobleemidele. Lahendusi aitavad leida füsioterapeudid, lümfiterapeut, sotsiaalnõustaja, taastusarst, eripedagoog ja toitumisnõustaja.

Lisaks saab terviseparki külastada koos perega, tulles perejoogasse.

Tarbatu Tervisepark OÜ pakub oma teenuseid Tartu linnas, Karlova ja Ropka linnaosa piiril, aadressil Ropkamõisa 10. Ettevõte asub looduskaunis ja hästi ligipääsetavas kohas, kus bussipeatus on vahetus läheduses (200 m) ning maja ees on suur tasuta parkla. Antud ettevõte on saanud alguse põhimõttel, et tervisepark ei ole loodud inimeste pärast, vaid inimeste jaoks!

Aga miks luua selline ettevõte?

Olen töötanud 6 aastat Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala programmijuhina ja õppetooli juhatajana. Lisaks muudele ülesannetel tegelesin ka praktika korraldamise nii kohalikele kui välisüliõpilastele. Minu teadmised ja kogemused annavad mulle erakordse võimaluse luua ise lisandväärtust ühelt poolt inimestele, kes vajavad oma tervisele adekvaatset abi ning teisalt üliõpilastele ja ka töötavatele spetsialistidele, kes vajavad erialast täiendõpet. Programmijuhi kogemusest tean, kuidas õpetatakse kõrgkoolis füsioteraapia eriala, seega tean, mida oodata ja tahta oma töötajatelt ja koostööpartneritelt, et pakkuda kvaliteetset terviklahendust inimese tervisele. Lisaks eelmainitule tean, millises suunas liigub erialaareng Eestis ja rahvusvahelises kontekstis.

Praktika korraldamise kogemus andis mulle esmase ajendi oma ettevõte luua. Olles teadlik praktikakohtade nappusest ja sellest, kui erinevate võimalustega on olemasolevad praktikabaasid, tekkis idee luua praktikabaas, mis annaks võimaluse juhendada üliõpilasi selliselt, et see tõstaks motivatsiooni pakkuda ka ise edaspidi heatasemelist teenust.

Kvaliteetne teenus on siinjuures kriitilise tähtsusega märksõna. Õppetooli juhatamise kogemus on näidanud mulle, kui oluline on töötajate järjepidev arenemine ja elukestvas õppes osalemine. Sellest tulenevalt on ka loodud ettevõtte eesmärk pakkuda järjepidevalt koolitusi erinevatele spetsialistidele ja üliõpilastele. Vähem tähtis ei ole ka laiemale üldsusele pakutavad koolitused, et tõsta inimeste teadlikkust erinevates tervise valdkondades.

Meie valmidus rakendusuuringute korraldamiseks annab võimaluse hinnata ja modifitseerida nii olemasolevaid teenuseid kui ka luua ja pakkuda innovaatilisi teenuseid. Selline tegevus võimaldab panustada eriala arengusse laiemalt, lisaks annab see võimaluse kujuneda arvamusliidriks rehabiliatsiooni valdkonnas. Just need asjaolud kokku on ajendanud soovi saada ettevõtjaks.

Kadri Pill
Tarbatu Tervisepark OÜ tegevjuht

Kadri

ElukvaliteetElukvaliteedi mõistet kasutatakse üldistusena, mille all mõeldakse nii indiviidi, selle lähimat sotsiaalvõrgustikku või riigi heaolu. WHO 1993 määratluses on elukvaliteet inimese subjektiivne hinnang oma elule, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega.

Elukvaliteet jaotub ühiskonna elukvaliteediks (ühiskondlikud ressursid ja barjäärid) ja individuaalseks elukvaliteediks (materiaalne ja mittemateriaalne). Individuaalse elukvaliteedi objektiivsed näitajad on inimese sissetulek ja töösuhted, tema tervis ja vaba aeg, lähedussuhted ja turvalisus, kaasatus kogukonnaellu ja sotsiaalne staatus. Neid on võimalik mõõta ning ka hinnata. Samas kuuluvad elukvaliteedi juurde aga ka lisaks objektiivsetele näitajatele inimese enda subjektiivsed hinnangud ja hoiak, millele saab hinnangu anda inimene ise.

Elukvaliteedi üheks oluliseks indikaatoriks on inimeste endi poolt hinnatud tervislik seisund ja füüsiline heaolu. Tervist loetakse nii elukvaliteedi aluseks kui eelduseks (Veenhoven, 2000). Tervis on inimese väärtuslikemaid varasid. Uurimused on järjekindlalt näidanud, et tervislik seisund ja töökoht on peamised inimese elukvaliteedi mõjutajad. Tervislikul seisundil on määrav tähtsus, kuna hea tervis võimaldab tööealisel inimesel aktiivselt osaleda tööturul ning elukestvas õppes, samuti sõlmida ja säilitada inimsuhteid.

Enamikes OECD riikides on inimeste eluiga pikk, kuid palju esineb kroonilisi ja pikaajalisi haigusi, mis takistavad elamast täisväärtuslikku elu (Kõrreveski, 2011) ning, mis mõjutab tugevalt inimeste heaolu. Heaolu sisaldab nii tervisekogemuse kui hetke heaolutunde ja määrab inimese elamused oma tervisliku seisundi suhtes. Seejuures on oluline, kuidas inimene väärtustab oma isiksust ja kui väärtuslikuks hindab oma elu. Enamus heaolu uurijaid kogu maailmas vaatlevad heaolu kui funktsiooni sotsiaalses struktuuris ja juurdepääsu ühiskondlikele ressurssidele (Lausvee, 2014).

Tarbatu Tervisepark OÜ on üheks nendest ressurssidest, et tagada inimestele kiire ja kvaliteetne juurdepääs esmatasandi tervishoiuteenustele ja seeläbi tõsta nende elukvaliteeti.

Loe firmast lähemalt siit